Ελληνόφωνοι bloggers / έρευνα

18 Μαρτίου, 2008

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Filed under: Uncategorized — Ζαφείρης Καραμπάσης @ 7:38 μμ

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Baber, Z, 2002, ‘Engendering or Endangering Democracy? The Internet, Civil

Society and the Public Sphere’, Asian Journal of Social Science, Vol. 30 No. 2, pp.287-303.

Barber, B. (2004). Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age (Twentieth Anniversary Edition ed.). Berkeley, CA: University of California Press.

Baudrillard J. (1985). Simulacres et Simulation. Paris: Galile´e [English translation available as: Baudrillard J. Simulacra and Simulation. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1995.]

Bausch, P., Haughey, M., and Hourihan, M. (2002) We blog: publishing online with weblogs. New York: John Wiley & Sons.

Bellah, R. N., Madsen, R., Sullivan, W. M., Swidler, A., & Tipton, S. M. (1991). The Good Society. New York: Knoph.

Benkler, Y. (2006) The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets andFreedom. New Haven: Yale University Press.

Blanchard, A. (2004). Blogs as virtual communities: Identifying a sense ofcommunity in the Julie/Julia project. In L.Gurak, S. Antonijevic, L. Johnson. Available at http://blog.lib.umn.edu/blogosphere/blogs_as_virtual.html

Blood, R. (2002). Introduction. In J. Rodzvilla (Ed.), We’ve Got Blog: How Weblogs Changing Our Culture (pp. ix-xiii). Cambridge MA: Perseus Publishing.

Blood, R. (2003). Weblogs and journalism: Do they connect? Nieman Reports, 57(3), 61-62. Available from http://www.nieman.harvard.edu/reports/03-3NRfall/V57N3.pdf

Blood, R., (2000) «Weblogs: A History and Perspective», Rebecca’s Pocket. 07 September 2000. 25 October 2006. http://www.rebeccablood.net/essays/weblog_history.html

Blood, R, (2004). “How blogging software reshapes the online community”, Communications of the ACM, December 2004. Vol. 47, No 12

Bloom, J. D. (2003). The Blogosphere: How a Once-Humble Medium Came to Drive Elite Media Discourse and Influence Public Policy and Elections. Paper presented at the Pre-APSAConference on Political Communication: “Mass Communication and Civic Engagement”,Philadelphia, PA.

Bock, G.W., and Kim, Y.G, (2003). «Exploring the Influence of Rewards on Attitudes Towards Knowledge Sharing,» Advanced Topics of Information Resources Management, (2), IDEA Group Publishing, PA, 2003.

Brady, M. (2005) ‘Blogging, personal participation in public knowledge-building on the web’, Chimera Working Paper 2005-02>. Colchester: University of Essex, available at http://www.essex.ac.uk/chimera/content/pubs/wps/CWP-2005-02-Blogging-in-the-Knowledge-Society-MB.pdf

Chin A. & Chignell M, (2006). Finding Evidence of Community from Blogging Co-citations : A Social Network Analytic Approach. In Proceedings of 3rd IADIS International Conference Web Based Communities 2006. San Sebastian, Spain, 191-200. Available at http://www.imedia.mie.utoronto.ca/~achin/Publications/community_WBC06.pdf

Cornfield, M., Carson, J., Kalis, A. & Simmon, E. (2005). Buzz, blogs and beyond. http://pew.org

Dash, Anil. (2004). Interview with Paul Bausch 2003 [cited March 24 2004]. Available from http://www.sixapart.com/log/2003/09/interview_with_.shtml

Davis, R. (1999). The Web of Politics: The Internet’s Impact on the American Political System. New York: Oxford University Press.

Debord, Guy (1973). The Society of the Spectacle. Detroit: Black & Red

Dijk, J. van (1999) The Network Society, Social aspects of new media. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage.

Drake, B., Yuthhas, K., Dillard, J.F. (2000). It’s only words – Impacts of Information

Technology on Moral Dialogue. Journal of Business Ethics, 23, 41-59.

Drezner, D.W., & Farrell, H. (2004). The power and politics of blogs. Paper presented at the American Political Science Association, Chicago. August. Available at http://www.utsc.utoronto.ca/~farrell/blogpaperfinal.pdf

Eurostat, 2007. Data on innovation and research. Available at http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,45323734&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=welcomeref&open=/&product=STRIND_INNORE&depth=2

Fraser, N. (1992) ‘Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of

Actually Existing Democracy’, in C. Calhoun (ed.) Habermas and the Public Sphere, pp.109–42. Cambridge, MA: MIT Press.

Froomkin, A.M. (2003). HABERMAS@DISCOURSE.NET: TOWARD A CRITICAL THEORY OF CYBERSPACE. Harvard Law Review, 116 , 749-873. Available at:

http://www.law.miami.edu/~froomkin/discourse/ils.pdf

Fung P, (2006). Weblogging in Hong-Kong : Motivations and self-disclosure. School of Journalism and Communication, the Chinese university of Hong-Kong. Available at http://www.com.cuhk.edu.hk/courses/pgp_nm/projects/2006/Peggy%20Fung.pdf

Garnham N, (1990), Capitalism and communication: global culture and the economics of information ( Sage, London)

Gill, Kathy E, (2004) “How can we measure the influence of the blogosphere?,” paper presented at WWW2004, New York. 17-22 May 2004.

Gillmor, D. (2003). Moving toward participatory journalism. Nieman Reports, 57(3), 79-80. Available from http://www.nieman.harvard.edu/reports/03-3NRfall/V57N3.pdf

Graf, J. (2006) The Audience for Political Blogs. New Research on Blog Readership.Washington: Institute for Politics, Democracy & the Internet, George WashingtonUniversity.

Habermas, J. (1962 trans 1989) The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a category of Bourgeios Society, Polity, Cambridge

Habermas, J. (1973) Legitimationsprobleme im Spaetkapitalismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. (1975) Legitimation Crisis, Boston: Beacon Press.

Habermas, J. (1984). The theory of communicative action, volume 1, Reason and therationalization of society. (T. McCarthy, trans.). Boston: Beacon Press.

Heng, S.H., Moor, A.de (2003). From Habermas’ communicative theory to practice on the internet. Information Systems Journal, 13, 331-352. [On line] Available at:http://infolab.uvt.nl/people/ademoor/papers/isj03.pdf

Herring, S. C., Scheidt, L. A., Bonus, S., & Wright, E. (2004). Bridging the gap: A genre analysis of weblogs. Proceedings of the 37th Hawai’i International Conference on System Sciences (HICSS-37). Los Alamitos: IEEE Computer Society Press. http://www.blogninja.com/DDGDD04.doc

Herring, S. C., Scheidt, L. A., Bonus, S., & Wright, E. (2005). Weblogs as a bridging genre. Information, Technology & People, 18(2), 142-171.

Herring, S.C. et al., (2005). Conversations in the Blogosphere: An Analysis “From the Bottom Up”. Proceedings of the Thirty-Eighth Hawai’i International Conference on System Sciences. Los Alamitos, USA, pp 107-118. Available at http://csdl2.computer.org/comp/proceedings/hicss/2005/2268/04/22680107b.pdf

Herring, Scheidt, Kouper & Wright, (2006). “Longitudinal content analysis of blogs : 2003-2004” in Tremayne, M. (Eds),Blogging, Citizenship, and the Future of Media, Routledge, New York, NY.

Hiler, J. (2002). Are Bloggers Journalists? On the rise of Amateur Journalism and the need for a Blogging Code of Ethics. Retrieved December 14, 2004, 2004, from ttp://www.microcontentnews.com/articles/bloggingjournalism.htm

Ito, J.(2004). Weblogs and Emergent Democracy. [On line] Retrieved: 10-8-2004. Available at: http://joi.ito.com/static/emergentdemocracy.html

Java, Kolari, Finin, and Oates. (2006). Modeling the Spread of Influence on the Blogosphere. Technical report, University of Maryland, Baltimore County,

Jones, Q. (1997). Virtual-communities, virtual settlements & cyber=archaeology : A theoretical outline. Journal of Computer-Mediated Communication, 3(3), 24.

Johnson, T. J., & Kaye, B. K. (2004). Wag the blog: How reliance on traditional media and the Internet influence credibility perceptions of weblogs among blog users. Journalism & Mass Communication Quarterly, 81 (3), 622–642.

Kahn, R., & Kellner, D. (2004). New media and internet activism: From the ‘Battle of Seattle’ to blogging. New Media and Society. 6(1), 87-95.

Kaye, B (2006). “Blog use motivations : An exploratory study», in Tremayne, M. (Eds),Blogging, Citizenship, and the Future of Media, Routledge, New York, NY.

Kleiner & Wyrick (2007). Info-enclosure 2.0. Mute Vol 2 #4 – Web 2.0 – Man’s best friendster ? . Mute Publishing Ltd. Available at http://www.metamute.org/en/InfoEnclosure-2.0

Kramer, S. (2004). Journos and Bloggers: Can Both Survive? Online Journalism Review.

Krishnamurthy, S. (2002). The multidimensionality of blog conversations : The virtual enactment of September 11. Paper presented at the Internet Research 3.0 meeting, Maastricht, The Netherlands.

Koh, Lim, Soon, Detenber & Cenite, (2005). Ethics in blogging. Singapore Internet Research Centre Report Series. Available at http://www.ntu.edu.sg/sci/sirc/workingpapers/Blog%20Ethics.pdf

Lasica, J. D. (2003). Blogs and journalism need each other. Nieman Reports, 57(3), 70-73. Available from http://www.nieman.harvard.edu/reports/03-3NRfall/V57N3.pdf

Li, D. (2005). Why do you blog: A uses-and-gratifications inquiry into bloggers’ motivations. Master’s thesis, Marquette University.

Lipnack, J. and Stamps, J.(1997). Virtual teams. New York: John Wiley and Sons, Inc.

Lenhart, A., & Fox, S. (2006). Bloggers. A portrait of the internet’s new storytellers. Washington: Pew Internet & American Life Project. Retrieved June 13, 2007 from http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP%20Bloggers%20Report%20July%2019%202006.pdf

Lyotard, JF. (1984). The postmodern condition: a report on knowledge. Minneapolis, University of Minnesota Press

Mansell, R. (2002). “From Digital Divides to Digital Entitlements in Knowledge

Societies”. Current Sociology, 50(3): 407-426.

Marlow, C. (2004) ‘Audience, structure and authority in the weblog community’, presented at the International Communication Association Conference, May, New Orleans, LA, available at http://web.media.mit.edu/~cameron/cv/pubs/04-01.pdf

Miller, C. R., & Shepherd, D. (2004). Blogging as social action: A genre analysis of the weblog. In L. Gurak, S. Antonijevic, L. Johnson, C. Ratliff, & J. Reyman (eds.),Into the Blogosphere: Rhetoric, Community, and Culture of Weblogs. University of Minnesota. Retrieved March 24, 2006 from http://blog.lib.umn.edu/blogosphere/blogging_as_social_action_a_genre_analysis_of_the_weblog.html

Mortensen, T. & Walker, J. (2002). Blogging thoughts: personal publication as anonline research tool. In A.Morrison (Ed.), Researching ICTs in Context.InterMedia report 3/2002 (pp. 249-278). Oslo.

Nardi, B. A. et al., (2004). Blogging as social activity, or, would you let 900 million people read your diary? Proceedings of the 2004 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work, New York, USA, pp 222–231.

Nardi, B.A. et al., 2004. Why we blog. In Communications of the ACM, Vol. 47, No. 12, pp 41–46.

Norris, P. (2001). Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and theInternet Worldwide. New York: Cambridge University Press.

Ó Baoill, A. (2004) Weblogs and the Public Sphere. In: Gurak, L., Antonijevic, S., Johnson, L., Ratliff, C. and Reyman, J. (eds.): Into the blogosphere: Rhetoric, community, and culture of weblogs. [Online] available from http://blog.lib.umn.edu/blogosphere/weblogs_and_the_public_sphere.html.> [01.04. 2006]

Orihuella, J.L. (2004). “Blogging and the eCommunication Paradigms:10 principles of the new media scenario” , en BURG, T.N. (2004). BlogTalks, 255-265. Viena: Zentrum für Wissenschaftliche Forschung und Dienstleistung.

Patelis, K. (2000). The political economy of the Internet. In J. Curran (Ed.), Media organisations in society (pp. 84-106). London: Arnold.

Patelis, K. (2004). E-democracy : more thoughts. Access 2 democracy. Available at http://www.access2democracy.org/a2d/content/en/context/e-democracymorethoughtsKorinapatelis.pdf

Patelis, K. (2008). New Media old practices : Media websites in Greece. New media & Society. (forthcoming)

Papacharissi Z, (2002). The virtual sphere: the internet as a public sphereNew Media & Society, Vol. 4, No. 1, 9-27 (2002)

Papacharissi, Z. (2004, May). The blogger revolution? Audiences as media producers.Paper presented at the Annual Conference of the International CommunicationAssociation, New Orleans.

Papacharissi, Z. (2006), «The blogger revolution? Audiences as media producers», in Tremayne, M. (Eds),Blogging, Citizenship, and the Future of Media, Routledge, New York, NY, .

Putnam, R. (1993) Making Democracy Work, Basic Books, New York.

Rheingold, H. (1993). The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. New York: Addison-Wesley

Rheingold, H. (2006, May 19). The Blogosphere and the Public Spherε : Can blogging revitalize the public sphere? Available at https://www.eu.socialtext.net/medialiteracy/index.cgi?the_blogosphere_and_the_public_sphere

Roth, M.M, (2005). How journalists see the Blogosphere. Unpublished Dissertation , Annenberg School for Communication – University of Pennsylvania. Available at: http://www.asc.upenn.edu/usr/mmccoy/blogs.pdf . Accesed at: 4 sept. 2007

Rodzvilla, J., Ed. (2002). We’ve Got Blog: How Weblogs are Changing Our Culture. Cambridge, MA: Perseus Publishing.

Putnam, R. D. (2000). Bowling alone : the collapse and revival of American community. New York: Simon & Schuster

Schiller D, 1999 Digital Capitalism: Networking the GlobalMarket System (MIT Press, Cambridge, MA)

Schneider, S. M. (1997). Expanding the Public Sphere through Computer-Mediated Communication: Political Discussion about Abortion in a Usenet Newsgroup. Unpublished Dissertation, MIT, Boston.

Schudson, M. (1997) ‘Why Conversation is Not the Soul of Democracy’, Critical Studiesin Mass Communication 14(4): 1–13.

Singer, J. (2005). The political j-blogger : ‘Normalizing’ a new media form to fit old norms and practices. Journalism, SAGE Publications. Vol. 6(2): 173–198

Stauffer, Todd (2002). Blog On: The Essential Guide to Building Dynamic Weblogs. New York: McGraw-Hill/Osborne.

Su, N., Wang, Y., & Mark, G. (2005). Politics as usual in the blogosphere. Paper resented at the 4th International Workshop on Social Intelligence Design (SID 2005)

Terranova, Tiziana (1996) “Posthuman unbounded: articial evolution and high-tech subcultures”. Robertson, George, Mash, Melinda, Tickner, Lisa, Bird, Jon,Curtis, Barry & Putnam, Tim (eds.) (1996) FutureNatural. Nature, Science,Culture. London and New York: Routledge.

Thompson, G. (2003). Weblogs, warblogs, the public sphere, and bubbles. Retrieved March 24, 2006 from http://www.svsu.edu/~glt/Transformations_piecerev.pdf

Trammell, K. D., Tarkowski, A., & Hofmokl, J. (2006). Rzeczpospolita blogów [Republic of Blog]: Examining the motivations of Polish bloggers through content analysis. Journal of Computer-Mediated Communic

Trammell, K.D., & Kesheleshvili, A. (2005). Examining the new influencers : A self-presentation study of A-list blogs. Journalism&Mass communication quarterly, 82(4), 968-982

Tremayne, M (ed) (2006). “Introduction : Examining the blog-media relationship” in Tremayne, M. (Eds),Blogging, Citizenship, and the Future of Media, Routledge, New York, NY, .

Tremayne, M (ed) (2006). “Harnessing the active audience : Synthetizing blog research and lessons for the future of media” in Tremayne, M. (Eds),Blogging, Citizenship, and the Future of Media, Routledge, New York, NY.

Tricas, F., Ruiz, V. & Merelo, J. (2003). Do we live in a small world? Measuring the spanish-speaking blogosphere. http://www.blogalia.com/pdf/20030506blogtalk.pdf

Turkle, S. (1996). Life on the screen : identity in the age of the Internet. London: Weidenfeld & Nicolson.

Viégas, F. B. (2005). Bloggers’ expectations of privacy and accountability: An initial survey. Journal of Computer-Mediated Communication, 10(3), article 12. http://jcmc.indiana.edu/vol10/issue3/viegas.html

Walker, J. (2003, June 28). final version of weblog definition. jill/tx. Retrieved April 25, 2006 from http://huminf.uib.no/~jill/archives/blog_theorising/final_version_of_weblog_definition.html

Wei, C. (2004). Formation of norms in a blog community. In L. Gurak, S. Antonijevic, L. Johnson, C. Ratliff, & J. Reyman (Eds.), Into the Blogosphere. Rhetoric, Community, and Culture of Weblogs. Retrieved June 13, 2007 from http://blog.lib.umn.edu/blogosphere/formation_of_norms.html

Welch, M. (2003). Blogworld and its gravity. Columbia Journalism Review, 42(3), 21-27.

Witt, L (14.04.2004). “Citizens can improve your media company”, in PJNetToday. http://pjnet.org/weblogs/pjnettoday/archives/000182.html (20.04.2004).

Wijnia, E. (2004). Understanding weblogs: A communicative perspective.Retrieved September 10, 2006 from http://elmine.wijnia.com/weblog/archives/wijnia_understandingweblogs.pdf

Wikipedia, 2007. Blogosphere. Available at http://en.wikipedia.org/wiki/Blogosphere

Ανδριωτάκης, Μ. Blog : Ειδήσεις από το δικό σου δωμάτιο. Εκδ. Νεφέλη, 2006

ΕΔΕΤ, 2007. Εθνική Έρευνα για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας 2006. Available at http://www.ebusinessforum.gr/engine/index.php?op=modload&modname=Downloads&action=downloadsviewfile&ctn=1520&language=el

Advertisements

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: