Ελληνόφωνοι bloggers / έρευνα

91. Κίνητρα

image

Slide49

Το κίνητρο της δημιουργικής γραφής σχετίζεται με τη θεματολογία που αφορά στην προσωπική ζωή και την κουλτούρα/πολιτισμό ενώ συνδέεται με τα κίνητρα διατήρησης ημερολογίου, δράσης υπό το καθεστώς ανωνυμίας και πειραματισμού. Το κίνητρο αυτό φαίνεται να υιοθετούν περισσότερο οι γυναίκες, οι λιγότερο μορφωμένοι και οι πιο άπειροι σε ότι αφορά το internet που όμως ταυτόχρονα εμφανίζουν υψηλό επίπεδο ενασχόλησης με το blogging, διασύνδεσης και δημοσιογραφικής πρακτικής. Η δημιουργική γραφή αποτελεί ισχυρότερο κίνητρο για τους σχετιζόμενους με τα ΜΜΕ παρά με τις ΤΠΕ.

Slide50

Το κίνητρο της άσκησης επιρροής σχετίζεται με τη θεματολογία που αναφέρεται στη δημόσια σφαίρα ενώ συνδέεται με τα κίνητρα της κοινότητας, της διατήρησης ιστοτόπου και της συσσώρευσης γνώσης. Συνδέεται με την αποκάλυψη της πραγματικής ταυτότητας και τα υψηλά επίπεδα διασύνδεσης και δημοσιογραφικής πρακτικής ενώ φαίνεται να αποτελεί ισχυρότερο κίνητρο περισσότερο για αυτούς που εμφανίζουν υψηλά επίπεδα ενασχόλησης με το blogging και το internet αλλά και για τους άνδρες.

Slide51

Το κίνητρο διατήρησης ημερολογίου σχετίζεται φυσικά με τη θεματολογία που αναφέρεται στην προσωπική σφαίρα ενώ συνδέεται με τα κίνητρα της δράσης υπό το καθεστώς ανωνυμίας, της δημιουργικής γραφής, της διατήρησης ιστότοπου και της επικοινωνίας με τους φίλους. Το κίνητρο αυτό σχετίζεται με τα υψηλά επίπεδα αλληλεπίδρασης, τη σύναψη δηλαδή κοινωνικών δεσμών και τη συναισθηματική κάλυψη και φαίνεται να το υιοθετούν περισσότερο οι γυναίκες, οι νεότεροι και οι πιο άπειροι σε ότι αφορά το Internet.

Slide52

Το κίνητρο διατήρησης ιστοτόπου σχετίζεται πρωτίστως με τη θεματολογία που αναφέρεται στην κουλτούρα/πολιτισμό και δευτερευόντως με την προσωπική σφαίρα ενώ συνδέεται με τα κίνητρα της γνώσης, της κοινότητας, της επιρροής και της διατήρησης ημερολογίου. Αν και υιοθετείται περισσότερο από τους νεώτερους, συνδέεται με την αποκάλυψη της πραγματικής ταυτότητας ενώ υιοθετείται επίσης περισσότερο από τους σχετιζόμενους με τις ΤΠΕ που εμφανίζουν υψηλά επίπεδα διασύνδεσης, δημοσιογραφικής πρακτικής και ενασχόλησης με το blogging και το internet.

Slide53

Το κίνητρο του πειραματισμού σχετίζεται πρωτίστως με τη θεματολογία που αναφέρεται στην προσωπική σφαίρα και δευτερευόντως με την κουλτούρα/πολιτισμό ενώ σχετίζεται με τα κίνητρα της κοινότητας, της γνώσης, της διατήρησης ιστότοπου, της δημιουργικής γραφής, της ανωνυμίας και της επικοινωνίας με τους φίλους. . Το κίνητρο αυτό φαίνεται να το υιοθετούν περισσότερο οι γυναίκες, οι νεώτεροι, οι λιγότερο μορφωμένοι και οι πιο άπειροι σε ότι αφορά το internet.

Slide54

Το κίνητρο της δράσης υπό το καθεστώς ανωνυμίας σχετίζεται με τη θεματολογία που αναφέρεται στην προσωπική σφαίρα ενώ συνδέεται με τα κίνητρα διατήρησης ημερολογίου, δημιουργικής γραφής και πειραματισμού. Το κίνητρο αυτό, π ου συνδέεται βέβαια με την απόκρυψη της πραγματικής ταυτότητας, φαίνεται να υιοθετούν αυτοί που εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα διασύνδεσης, ενασχόλησης με το internet και δημοσιογραφικής πρακτικής δηλαδή οι γυναίκες, οι νεότεροι και οι λιγότερο μορφωμένοι.

Slide55

Το κίνητρο της δημιουργίας κοινότητας σχετίζεται με τη θεματολογία που αναφέρεται στη δημόσια σφαίρα ενώ σχετίζεται με τα κίνητρα της συσσώρευσης γνώσης, της άσκησης επιρροής, της διατήρησης ιστότοπου και του πειραματισμού. Το κίνητρο αυτό συνδέεται με την αποκάλυψη της ταυτότητας και τα υψηλά επίπεδα δημοσιογραφικής πρακτικής, διασύνδεσης, αλληλεπίδρασης μέσω σχολίων και ενασχόλησης με το blogging όχι όμως και ενασχόλησης με το internet.

Slide56

Το κίνητρο της συσσώρευσης γνώσης σχετίζεται φυσικά με τη θεματολογία που αναφέρεται στη δημόσια σφαίρα ενώ συνδέεται με τα κίνητρα της κοινότητας, της διατήρησης ιστότοπου, της άσκησης επιρροής και του πειραματισμού. Το κίνητρο αυτό σχετίζεται με την αποκάλυψη της ταυτότητας και τα υψηλά επίπεδα ενασχόλησης τόσο με το blogging όσο και με το internet δηλαδή συνδέεται με τα υψηλά επίπεδα διασύνδεσης και δημοσιογραφικής πρακτικής αλλά και τα χαμηλά επίπεδα αλληλεπίδρασης μέσω σχολίων. Το κίνητρο αυτό φαίνεται να το υιοθετούν περισσότερο οι σχετιζόμενοι με τις ΤΠΕ και την εκπαίδευση καθώς και οι άνδρες.

Slide57

Το κίνητρο της επικοινωνίας με τους φίλους σχετίζεται με τη θεματολογία που αναφέρεται στην προσωπική σφαίρα ενώ συνδέεται με τα κίνητρα της διατήρησης ημερολογίου, ιστοτόπου και του πειραματισμού. Το κίνητρο αυτό φαίνεται να το υιοθετούν περισσότερο οι έμπειροι σε ότι αφορά το internet και οι σχετιζόμενοι με τις ΤΠΕ αλλά και οι γυναίκες.

Advertisements

Blog στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: