Ελληνόφωνοι bloggers / έρευνα

993. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Slide78

Οι έρευνες που αφορούν στο διαδίκτυο -και εν προκειμένω στα blogs- παρουσιάζουν ένα σημαντικό εγγενές πρόβλημα που καθιστά αδύνατη την εφαρμογή πιθανοθεωρητικού σχεδίου δειγματοληψίας για την εξασφάλιση τυχαίου δείγματος με τη στατιστική έννοια του όρου. Πουθενά δεν υπάρχει κάποιος μοναδικός, αναλυτικός και εξαντλητικός κατάλογος των μελών του υπό μελέτη πληθυσμού ούτε βέβαια των blogs. Είναι αδύνατον να προσδιοριστεί με ακρίβεια το πόσα και το ποια είναι τα (ελληνόφωνα στην περίπτωσή μας) blogs πόσο δε μάλλον το πόσα και το ποια από αυτά είναι ενεργά[1]. Η αδυναμία αυτή περιορίζει αναπόφευκτα τη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων ωστόσο η ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή στην έρευνα επιτρέπει την αναγωγή των συμπερασμάτων στον πληθυσμό με αρκετά αυξημένη ασφάλεια -ιδίως αυτών που αφορούν στις σχέσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών που καταγράφηκαν. Συγκεκριμένα, στους 874 από τους 1367 που δήλωσαν ότι διατηρούν μόνο ένα ή περισσότερα προσωπικά blogs αντιστοιχούν πάνω από 1343 blogs, πάνω δηλαδή από το 30% των κατά προσέγγιση 4639 ενεργών blogs της περιόδου διεξαγωγής της έρευνας. Αν κανείς προσθέσει στον αριθμό αυτόν και τα ομαδικά blogs στα οποία συμμετέχουν οι υπόλοιποι 493 από τους 1367 (τα οποία δεν συμπεριλήφθηκαν στο μέτρο αξιολόγησης της συμμετοχής εξαιτίας της αδυναμίας υπολογισμού του βαθμό των επικαλύψεων) τότε τα αναφερόμενα στην έρευνα blogs ξεπερνούν σημαντικά το 30%.

Παρόλα αυτά η παρούσα έρευνα -όπως όλες οι έρευνες που στηρίζονται σε ερωτηματολόγια αυτοναφοράς- δεν θα μπορούσε να έχει αποφύγει τις αποκλίσεις από την πραγματικότητα που οφείλονται στη συνειδητή η μή πρόθεση των συμμετεχόντων να εξωραίζουν την εικόνα που δίνουν με τις απαντήσεις τους. Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι κατά τον σχεδιασμό του ερωτηματολογίου και την επεξεργασία των απαντήσεων έγινε προσπάθεια να περιοριστούν -κατά το δυνατόν- τέτοια φαινόμενα.

Επιπλέον στους περιορισμούς της έρευνας θα πρέπει να προστεθεί και η αδυναμία σύγκρισης των γενικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων με αυτούς που δεν συμμετείχαν, η αδυναμία δηλαδή εκτίμησης της σύνδεσης συγκεκριμένων χαρακτηριστικών με την απόφαση της συμμετοχής ή μη στην έρευνα.

Τέλος, θα πρέπει να τονισθεί ότι οι έρευνες αυτού του είδους «φωτογραφίζουν» τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την blogging πρακτική ενός δεδομένου χρονικού διαστήματος. Τα χαρακτηριστικά όμως αυτά δεν αναφέρονται σε κάτι το στατικό ή στάσιμο αλλα τροποποιούνται και αλλάζουν δυναμικά -πολύ συχνά ανταποκρινόμενα ακόμη και σε εξωτερικά γεγονότα.- και ως εκ τούτου πιθανώς η δεδομένη έρευνα να έχει περιορισμένη χρονικά ισχύ.

[1] : Ενεργά blogs έχει συμβατικά ορισθεί να θεωρούνται όσα έχουν ανανεώσει το περιεχόμενό τους τουλάχιστον μία φορά σε διάστημα ενός μήνα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μη-ενεργών blogs είναι blogs που έχουν είτε εγκαταλειφθεί, είτε δημιουργήθηκαν εν είδη test. Κάποιο άλλο μικρότερο ποσοστό αναφέρεται σε blogs που δημοσιεύουν ανά διαστήματα μεγαλύτερα του ενός μήνα

Advertisements

Blog στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: